7 nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp Đà Nẵng

Năm 2016, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận tổng cộng 201 kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó 200 kiến nghị đã được xử lý, trả lời, 01 kiến nghị về Khu kho tàng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Hiệp hội DNNVV vẫn đang tiếp tục xử lý, có 07 kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của các Bộ ngành trung ương, các Sở ban ngành đã tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi các Bộ ngành trung ương, đến nay 01 vướng mắc của doanh nghiệp đã được tháo gỡ, giải quyết.

 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 69 kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, các Hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi các Sở, ban, ngành có liên quan xử lý, trả lời. Qua theo dõi, tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư xét thấy, khó khăn, vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp tập trung vào 07 nhóm vấn đề chính được xử lý cụ thể như sau:

         1. Về lĩnh vực đất đai, nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp để thực hiện dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh (đây là lĩnh vực mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhất):

Doanh nghiệp có nhiều kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhu cầu sử dụng đất. Điều này chứng tỏ nhu cầu về mặt bằng sản xuất của các doanh nghiệp ngày càng trở nên bức thiết. Trong khi đó trên địa bàn thành phố có 06 KCN và 01 Cụm công nghiệp đã gần lấp đầy (86.7%). Do đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 11/02/2017 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó quy hoạch thêm 04 KCN và 08 Cụm công nghiệp (CCN) mới.

Trong số đó, hiện UBND thành phố đã có chủ trương thành lập 3 CCN gồm CCN Cẩm Lệ (bên cạnh KCN Hòa Cầm), CCN Hòa Nhơn (bên cạnh KCN Hòa Nhơn), CCN Hòa Khánh Nam (gần KCN Hòa Khánh và KCN Hòa Khánh mở rộng). Khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu dân cư có thể được di dời vào CCN, đồng thời sẽ là doanh nghiệp vệ tinh cho các doanh nghiệp trong KCN. Sở Công Thương đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện triển khai các thủ tục thành lập, đầu tư xây dựng các CCN trên, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2018.

           2. Đối với các kiến nghị về đơn giá thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp:

           Hiện nay địa bàn thành phố tồn tại 02 loại hình KCN: (1) KCN do doanh nghiệp đầu tư: đơn giá thuê theo thị trường, (2) KCN do nhà nước đầu tư: đơn giá thuê lại đất bình quân 7.200 – 12.600 đồng/m2/năm, trong một thời gian dài không điều chỉnh nên rất thấp so với các KCN khác trên cùng địa bàn thành phố, điều này dẫn đến sự bất hợp lý và cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà đầu tư vào KCN.

           Một số nhà đầu tư lợi dụng đơn giá thấp, thuê đất nhưng không triển khai dự án và chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch, gây khó khăn trong việc quản lý tại các KCN. Bên cạnh đó, thành phố đã đầu tư kinh phí vào các KCN rất lớn nhưng nguồn thu từ tiền thuê lại đất và sử dụng hạ tầng còn hạn chế, không đủ bù đắp đủ chi phí quản lý vận hành, duy tu sửa chữa các KCN.

           Do vậy, để đảm bảo việc tìm chọn nhà đầu tư đích thực, hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh khi đầu tư vào các KCN, nhằm tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Đề án phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020, đồng thời đảm bảo thu hồi nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng của các KCN và có nguồn vốn để duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng các KCN do thành phố đầu tư, ngày 14/01/2016, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND quy định đơn giá cho thuê lại đất và tiền sử dụng hạ tầng tại các KCN do thành phố đầu tư. Theo đó, đơn giá cho thuê lại đất trả tiền hằng năm là 23.000đồng/m2/năm và đơn giá thanh toán một lần cho toàn bộ thời gian thuê là 17.400đồng/m2/nămmức thu tiền sử dụng hạ tầng 8.000đồng/m2/năm. Đối với các dự án đã ký Hợp đồng thuê lại đất đang áp dụng theo Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng thì được áp dụng kể từ ngày 01/02/2017 (thời điểm hết 05 năm ổn định đơn giá tiền cho thuê lại đất theo Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20/01/2012).

           Quá trình xây dựng đơn giá được các sở, ban ngành chức năng tham gia trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành cũng như có xem xét đến yếu tố mặt bằng giá cho thuê lại đất của các KCN trên địa bàn thành phố và giá đất của các khu vực lân cận. Cụ thể đơn giá thuê lại đất một số KCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: KCN Liên Chiểu, thời hạn thuê đất còn lại bằng KCN Hòa Khánh (đến năm 2046), trả một lần 826.950 đồng/m2 (tính ra 27.565đồng/m2/năm); KCN Hòa Khánh mở rộng (liền kề với với KCN Hòa Khánh), thời hạn thuê đất còn lại đến năm 2054, trả một lần 938.700đồng/m2/năm (tính ra 24.702đ/m2/năm), tiền sử dụng hạ tầng 8.940đ/m2/năm; KCN Hòa Cầm, thời hạn thuê đất còn lại đến năm 2054, trả hằng năm 28.000 đồng/m2/năm, tiền sử dụng hạ tầng 13.000đồng/m2/năm.

           3. Về cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh và tình hình triển khai các Nghị quyết của Chính phủ:

           Trong những năm qua, thành phố luôn quan tâm, chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Do đó, thành phố nhiều năm dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI.  

           Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 4993/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

           Tại Quyết định số 4993/QĐ-UBND nêu trên, UBND thành phố Đà Nẵng đã đưa ra các mục tiêu cụ thể đạt được đến năm 2020 để phát huy tốt đa nguồn lực của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, mạnh mẽ và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đáp ứng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP tại từng đơn vị.

           UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện.

           UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 9572/QĐ-UBND ngày 25/12/2015. Theo đó, Kế hoạch công tác cải cách hành chính của thành phố tiếp tục bám sát Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

           Ngày 24/8/2016, UBND thành phố đã thực hiện ký cam kết với đại diện công đồng doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, theo đó, thành phố thực hiện 07 nội dung về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, trước mắt cam kết thực hiện cải cách hành chính đối với 30 thủ tục hành chính và phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng.

           4. Về hoạt động đăng ký doanh nghiệp

           Đối với việc đẩy mạnh hoạt động đăng ký doanh nghiệp qua mạng

           Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; trong đó cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 03 ngày làm việc xuống còn 01-02 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hỗ trợ trả kết quả tại nhà nếu doanh nghiệp có nhu cầu; bố trí nhân sự và trang thiết bị tại Bộ phận một cửa…

           Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố công khai Thông tư số 215/2016/TT-BTC; Kế hoạch và Bộ thủ tục hành chính trên trang web của Sở và niêm yết tại Bộ phận một cửa, trong đó nêu rất rõ về quy trình thời hạn giải quyết đối với hình thức nộp hồ sơ qua mạng điện tử;

           Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành 10.000 tờ rơi hướng dẫn trình tự, thủ tục và các bước tiến hành đăng ký doanh nghiệp qua mạng để phát hành miễn phí cho doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa;

           Số lượng doanh nghiệp đăng ký qua mạng: có 2.088 hồ sơ đăng ký qua mạng, chiếm tỷ lệ 19,9% tổng số 10.487 hồ sơ doanh nghiệp, vượt yêu cầu tại Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ (5%). Cùng với Huế, Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc đổi mới phương thức hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng mức 4 (theo báo cáo đánh giá của Cục quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

           Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn viết phần mềm quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (dự kiến triển khai trong quý III năm 2017) là công cụ hữu hiệu để kịp thời trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn và cũng thông qua đó có sự tham gia giám sát của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và người dân.

Về phê duyệt quy hoạch các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

         Thực hiện Quyết định số 9247/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do UBND thành phố và Sở, ngành ban hành, trong đó UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan rà soát quy hoạch các lĩnh vực ngành, nghề thuộc danh mục các ngành nghề có điều kiện để tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện về vấn đề nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện Dự án Quy hoạch vị trí, mạng lưới một số ngành sản xuất kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030, dự kiến trình UBND thành phố xem xét, quyết định trong quý II/2017.

         Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng, một số ngành đang tạm dừng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như ngành tái chế: giấy, nhựa, kim loại, dầu nhớt cặn; ngành luyện cán cao su, đúc lốp xe bằng cao su; ngành gia công cơ khí; ngành chế biến gỗ; ngành giết mổ gia súc, gia cầm; ngành chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản,… Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND thành phố điều chỉnh Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND, và Sở Tư pháp đang tổ chức thẩm định.

           5. Về quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của thành phố:

           Theo Khoản 1 Điều 63 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Khoản 1 Điều 17 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013 "Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp". Việc lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ là quyền lợi của doanh nghiệp.

           Hiện nay, thành phố có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ như Quyết định 36/2016/QĐ-UBND, Quyết định 2799/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”, Quyết định số 5041/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND thành phố về quy định cho vay, tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố.

           Doanh nghiệp có thể liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn cụ thể hơn về các chính sách nêu trên.

           6. Về việc kết nối cung cầu, hỗ trợ hoạt động quảng bá thương hiệu:

           Những năm qua, để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thâm nhập, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác để liên kết sản xuất – kinh doanh, Sở Công Thương đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kết nối giao thương (hội nghị kết nối cung cầu cấp thành phố; chương trình kết nối giao thương trong khuôn khổ các hội chợ triển lãm hoặc nhân các chuyến thăm và làm việc với các đoàn chính quyền và doanh nghiệp trong và ngoài nước đến thành phố...); tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi nghiên cứu, khảo sát thị trường, tham gia hội chợ triển lãm tại một số thị trường nước ngoài và các tỉnh, thành trong nước; thường xuyên cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về cơ chế, chính sách, đối tác có nhu cầu mua – bán, thông tin thị trường trong nước và nước ngoài.

           Bên cạnh đó, thành phố cũng đã triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu: hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website, phát triển ứng dụng thương mại điện tử, tham gia Sàn thương mại điện tử; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình Thương hiệu quốc gia, Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín...  

           Năm 2017 và các năm tiếp theo, thành phố sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động kết nối giao thương, kết nối thị trường, quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm tại các Chương trình xúc tiến thương mại, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu, Kế hoạch phát triển ứng dụng thương mại điện tử, Kế hoạch triển khai Đề án phát triển thương hiệu sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, Kế hoạch triển khai Đề án đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ .... Thành phố sẽ nâng cao chất lượng các hội chợ triển lãm, đồng thời tăng cường triển lãm về công nghệ. Thành phố sẽ lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

             7. Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

             Trong quý I năm 2017, thành phố đã ban hành nhiều chính sách, kế hoạch liên quan đến phát triển khởi nghiệp như Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

           UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án là một giải pháp dài hơi, hứa hẹn là một cơ chế chính sách thông thoáng, với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo của cả nước, có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển với hệ thống pháp lý hoàn thiện, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và tái khởi nghiệp.

           Năm 2016 thành phố đã tổ chức thành công “Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng – Startup Fair 2016” với gần 800 lượt khách tham quan; gần 50 diễn giả trong nước và ngoài nước tham dự chia sẻ kinh nghiệm, các nhà đầu tư quốc tế, các doanh nghiệp khởi nghiệp. Hội nghị đã tạo được tiếng vang và thu hút các đối tác trong và ngoài nước cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Năm 2017, Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp lần 2 dự kiến được tổ chức vào ngày 21-22/7, hứa hẹn mang đến một sự kiện với quy mô lớn hơn và quy tụ nhiều chuyên gia trên các lĩnh vực khởi nghiệp.

             * Đối với các câu hỏi cụ thể của các doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp nội dung giải quyết, trả lời của các sở, ban, ngành và sẽ có văn bản trả lời cụ thể cho từng doanh nghiệp, Hội, Hiệp hội doanh nghiệp. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết.

(Trích báo cáo tóm tắt trả lời ý kiến, kiến nghị doanh nghiệp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Trần Văn Sơn. Tiêu đề do Cổng TTĐT thành phố đặt).

CỔNG TTĐT THÀNH PHỐ

 

Quay lại

ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA

Diễn ra vào lúc: 08:30 - Ngày 06/09/2019
Diễn ra vào lúc: 08:30 - Ngày 09/05/2019
Diễn ra vào lúc: 08:30 - Ngày 05/03/2019
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 06/11/2018
Diễn ra vào lúc: 14:30 - Ngày 18/09/2018
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 25/07/2018
Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 15/06/2018
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 15/05/2018
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 14/11/2017
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 18/08/2017
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 06/06/2017
Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 18/05/2017
Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 12/05/2017
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 20/04/2017
Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 20/12/2016
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 28/10/2016
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 29/06/2016
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 27/05/2016
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 05/05/2016
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 22/04/2016
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 22/10/2015
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 01/10/2015
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 17/07/2015

VIDEO KCNC ĐÀ NẴNG


LƯỢT TRUY CẬP

Trực tuyến:
6